Empowering women. Vrouwen in een positieve beweging vooruit.

Profemme werkt aan kennis over en bewustwording van genderongelijkheid in Nederland. Wij richten ons hierbij op problematiek binnen de samenleving, de man-vrouw verdeling thuis, maar met name op de ongelijke behandeling op de werkvloer.

Vele vormen van genderongelijkheid sluimeren op de achtergrond en worden door zowel vrouwen als mannen niet herkend. Veel vrouwen ervaren stress of boosheid over de manier waarop ze behandeld worden, thuis of op de werkvloer. Vaak worden deze klachten niet direct toegeschreven aan genderongelijkheid. Vrouwen geven aan zich niet serieus genomen of niet gewaardeerd te voelen, maar kennen hun gevoelens niet toe aan seksistisch gedrag of machtsmisbruik.

Waar op het moment relatief veel aandacht besteed wordt aan vrouwen in leiderschapsposities en vrouwen die ondernemen (girlbosses) lijken de ‘gewone’ ambitieuze vrouwen op de werkvloer te worden vergeten. Dit terwijl juist deze vrouwen in grote mate dagelijks struggelen met gebrek aan erkenning, niet gehoord en klein gehouden worden.

To empower = in staat stellen.
Het geven van kracht en macht aan vrouwen om zichzelf in staat te stellen zelf een probleem op te lossen en de situatie te verbeteren.

Hedendaags feminisme

Waar vrouwen tijdens de eerste feministische golf voornamelijk streden voor kiesrecht en recht op scholing en waar het tijdens de tweede feministische golf met name ging over recht op betaald werk, herverdeling van huishoudelijke taken en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij zijn de doelen van het hedendaags feminisme een stuk minder concreet en tastbaar.

Juist hierdoor wordt de noodzaak van het moderne feminisme door velen in twijfel getrokken. Als vrouw in Nederland valt er immers niks te klagen. Toch?

Volgens Profemme gaat het in het hedendaags feminisme in Nederland over het maken van een cultuuromslag. Het gaat om zaken als gelijke lonen voor mannen en vrouwen, het doorbreken van de glazen plafonds (want ja die zijn er nog steeds), het veranderen van de door mannen gedomineerde maatschappij, waarin belangrijke politieke beslissingen nog steeds genomen worden door met name blanke mannen

Er heerst nog steeds een traditionele rolverdeling in de zorg voor kinderen, die onder andere gestimuleerd wordt door een nihil vaderschapsverlof en extreem hoge kosten voor kinderopvang, vrouwen die opdraaien voor kosten van anticonceptie, het extreem hoge percentage van mannen in leiderschapsposities binnen het bedrijfsleven en de investeringen van startups die nog steeds met name naar door mannen geleide initiatieven gaan.